Kursy barmańskie | Ogólnopolska Szkoła Barmanów | Warszawa

Czekaj...

Kursy dla bezrobotnych

PROCEDURA

Procedura ubiegania się o sfinansowanie szkolenia przez bezrobotnych:

  1. O sfinansowanie kosztów mogą się starać jedynie osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i posiadające status osoby bezrobotnej.
  2. Należy udać się do UP , w którym bezrobotny jest zarejstrowany i złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia w trybie indywidualnym [wniosek dostępny w UP]. We wniosku należy zaznaczyć: miejsce, termin , rodzaj szkolenia , a także
    dane naszej placówki. W różnych UP są moga zaistnieć różne wymagania towarzyszące złożeniu takiego wniosku.
  3. Wniosek należy złożyć  zazwyczaj nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. UP zatrzega sobie czas na rozpatrzenie wniosku do 30 dni. Jednakże zazwyczaj jest to termin o wiele krótszy.
  4. Finansowane są tylko kursy, których czas realizacji to nie mniej niż 25 h w tygodniu. W związku z tym, niestety kursy w trybie weekendowym nie mogą zostać opłacone przez UP.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez UP, osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie na nasze szkolenie. Tylko posiadanie takiego dokumentu uprawnia do wzięcia udziału w zajęciach nieodpłatnie [koszty ponosi UP].

Jest to uogólniona procedura. Poszczególne UP mogą wprowadzać własne terminy i dodatkowe wytyczne.

W przypadku otrzymania skierowania z UP osoba bezrobotna przyjmowana jest na szkolenie poza kolejnością. Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub drogą emailową. Nie należy wypełniać  formularza zgłoszeniowego!

DANE SZKOŁY

Dane naszej szkoły potrzebne do wypełnienia wniosku:
Zann Investments
Jagiellońska 58 lok. 128a
03-468 Warszawa
 
NIP: 712-293-47-01
REGON: 141676596
Nr rachunku bankowego: Santander 89 1090 1665 0000 0001 1354 4678
Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: WUP Warszawa nr ew. 2.14/00054/2014.
 
Finansowanie szkoleń w trybie indywidualnym jest regulowane przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 Nr 69 poz.415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczniej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawanie zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego(Dz. U.Nr.219 poz.2222 z późn.zm.)

Napisali o nas